ἔτος ἔτους, τό

Search Lemma: 
ἔτος
DEFINITION: 
an
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
208

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%94%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C