ἔθνος ἔθνους, τό

Search Lemma: 
ἔθνος
DEFINITION: 
ırk, soy, etnisite
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
283

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C