ἑκατοστός –ή –όν

Search Lemma: 
ἑκατοστός
DEFINITION: 
yüzüncü
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
524

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD