ἅμα

Search Lemma: 
ἅμα
DEFINITION: 
birlikte, beraber, aynı zamanda; (+dat.) -ile aynı zamanda, birlikte
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
146

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%85%CE%BC%CE%B1