ἅμα

Search Lemma: 
ἅμα
DEFINITION: 
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
146

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%85%CE%BC%CE%B1