ἄρα

Search Lemma: 
ἄρα
DEFINITION: 
o halde, öyleyse, nitekim, gerçekten de
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
102

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B1