ἀκριβής –ές

Search Lemma: 
ἀκριβής
DEFINITION: 
dürüst, emin, güvenli, titiz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
326

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CF%82-%E2%80%93%CE%AD%CF%82