ἀκριβής –ές

Search Lemma: 
ἀκριβής
DEFINITION: 
precis, clar, limpede
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
326

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CF%82-%E2%80%93%CE%AD%CF%82