τρόπος τρόπου, ὁ

Search Lemma: 
τρόπος
DEFINITION: 
tavır, davranış, tutum; (pl.) karakter, ifade tarzı
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Nitelikler
FREQUENCY RANK: 
148

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81