πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην

Search Lemma: 
πλέω
DEFINITION: 
denize açılmak, gemiyle gitmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
156