πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην

LEMA DE BUSCA: 
πλέω
DEFINIÇÃO: 
navegar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Governo e Sociedade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
156