οὔτε...οὔτε

Search Lemma: 
οὔτε
DEFINITION: 
ne … ne de
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: eşbağımlı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
68

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BF%E1%BD%94%CF%84%CE%B5-%CE%BF%E1%BD%94%CF%84%CE%B5