μέρος μέρους, τό

Search Lemma: 
μέρος
DEFINITION: 
pay, kısım, parça, sıra, dizi, hisse, rol
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
101

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C