κἄν (καὶ-ἄν)

Search Lemma: 
κἄν
DEFINITION: 
olsa bile, olmasına karşın
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
271

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%E1%BC%84%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%E1%BC%84%CE%BD