ζῷον ζῴου, τό

Search Lemma: 
ζῷον
DEFINITION: 
canlı, yaşayan şey, hayvan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Hayvanlar ve Bitkiler
FREQUENCY RANK: 
161

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B6%E1%BF%B7%CE%BF%CE%BD-%CE%B6%E1%BF%B3%CC%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C