εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ

Search Lemma: 
εὐθύς
DEFINITION: 
düz, doğru, direkt; (adv.) derhal, hemen, o anda
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
223

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CF%8D%CF%82-%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CF%8D