εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ

Hasło: 
εὐθύς
Definicja: 
prosty, bezpośredni; (adv.) natychmiast
Część mowy: 
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
223

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CF%8D%CF%82-%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%CE%B5%E1%BD%90%CE%B8%CF%8D