εἴκοσι(ν)

Search Lemma: 
εἴκοσι(ν)
DEFINITION: 
yirmi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: sayı adı
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
490

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B4%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD