εἴκοσι(ν)

Search Lemma: 
εἴκοσι(ν)
DEFINITION: 
douăzeci
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: numeral
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
490

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B4%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD