βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα

Search Lemma: 
βλέπω
DEFINITION: 
bakmak, görmek, gözetmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dudaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
444

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CF%89-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B1