ὕδωρ ὕδατος, τό

Search Lemma: 
ὕδωρ
DEFINITION: 
apă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Ordinea lumii
FREQUENCY RANK: 
140

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%95%CE%B4%CF%89%CF%81-%E1%BD%95%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C