ἡδονή –ῆς, ἡ

Search Lemma: 
ἡδονή
DEFINITION: 
plăcere, încântare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
294

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%E2%80%93%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1