ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ

Search Lemma: 
ἡγεμών
DEFINITION: 
conducător, căpetenie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
464

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81