ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ

TEST TRANSLATION: 
ἡγεμών
DEFINITION: 
الموجهه، قائد ، ألآمر ، الوالي ، الرئيس
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
464

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81