ἄνευ

Search Lemma: 
ἄνευ
DEFINITION: 
fără (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Prepoziţie fără direcţie
FREQUENCY RANK: 
392

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B5%CF%85