ἄνευ

LEMA DE BUSCA: 
ἄνευ
DEFINIÇÃO: 
sem (+gen)
PARTE DO DISCURSO: 
preposição
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
392

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pt/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B5%CF%85