ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

Search Lemma: 
ἄγω
DEFINITION: 
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
147

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89-%E1%BC%84%CE%BE%CF%89-%E1%BC%A4%CE%B3%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%A6%CF%87%CE%B1-%E1%BC%A6%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A4%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BD