ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

Hasło: 
ἄγω
Definicja: 
prowadzić, nieść; mijać (czas)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
147

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89-%E1%BC%84%CE%BE%CF%89-%E1%BC%A4%CE%B3%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%A6%CF%87%CE%B1-%E1%BC%A6%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A4%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BD