χείρ χειρός, ἡ

Search Lemma: 
χείρ
DEFINITION: 
mână
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Părţi ale trupului
FREQUENCY RANK: 
166

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1