πρέσβυς πρέσβεως, ὁ

Search Lemma: 
πρέσβυς
DEFINITION: 
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
363

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BD%81