γῆ γῆς, ἡ

Search Lemma: 
γῆ
DEFINITION: 
pământ
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
94

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B3%E1%BF%86-%CE%B3%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1