ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην

LEMA DE BUSCA: 
ὁρμάω
DEFINIÇÃO: 
mover, (intr.) iniciar, apressar-se
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
450