ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην

Search Lemma: 
ὁρμάω
DEFINITION: 
Stare in movimento, esortare; (intrans.) iniziare, affrettarsi
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
450