δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην

LEMA DE BUSCA: 
δέω
DEFINIÇÃO: 
ter falta de; ter necessidade de (+gen)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
64