δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην

Search Lemma: 
δέω
DEFINITION: 
Mancare, perdere, avere bisogno del (+gen.)
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
64