αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην

LEMA DE BUSCA: 
αἱρέω
DEFINIÇÃO: 
pegar, tomar por força; (méd.) escolher
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
265