αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην

Search Lemma: 
αἱρέω
DEFINITION: 
Prendere, afferrare, prendere con forza; (medio) scegliere
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
265