ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

Hasło: 
ἔρομαι
Definicja: 
pytać, dowiadywać się (+acc. dupl.)
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
247

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%90%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%A0%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BD