ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

Search Lemma: 
ἔρομαι
DEFINITION: 
birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, soruşturmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
247

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%90%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%A0%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BD