που

Hasło: 
που
Definicja: 
(enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
327

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%85