μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα

Hasło: 
μανθάνω
Definicja: 
uczyć się, upewniać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
259

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1