πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

Search Lemma: 
πάσχω
DEFINITION: 
suffer, experience, be affected in a certain way (+adv.)
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Life and Death
FREQUENCY RANK: 
173