πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

释义: 
πάσχω
释义: 
遭受,经历,受到某种影响(+副词)
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
生与死
词频排序: 
173

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B8%CE%B1