Chapter 5.44

Erant in eā legiōne fortissimī virī, centuriōnēs, quī prīmīs ōrdinibus appropīnquārent, T. Pullō et L. Vorēnus. Hī perpetuās inter sē contrōversiās habēbant, quīnam anteferrētur, omnibusque annīs dē locīs summīs simultātibus contendēbant. Ex hīs Pullō, cum ācerrimē ad mūnītiōnēs pūgnārētur, 'Quid dubitās,' inquit, 'Vorēne? aut quem locum tuae probandae virtūtis spectās? hīc diēs dē nostrīs contrōversiīs iūdicābit.' Haec cum dīxisset, prōcēdit extrā mūnītiōnēs, quāque pars hostium cōnfertissima est vīsa irrumpit. Nē Vorēnus quidem tum sēsē vāllō continet sed omnium veritus exīstimātiōnem subsequitur. Tum mediocrī spatiō relīctō Pullō pīlum in hostēs immittit, atque ūnum ex multitūdine prōcurrentem trāicit; quō percussō et exanimātō, hunc scūtīs prōtegunt, in hostem tēla ūniversī cōniciunt neque dant regrediendī facultātem. Trānsfīgitur scūtum Pullōnī et verūtum in balteō dēfīgitur. Āvertit hic cāsus vāgīnam et gladium ēdūcere cōnantī dextram morātur manum, impedītumque hostēs circumsistunt. Succurrit inimīcus illī Vorēnus et labōrantī subvenit. Ad hunc sē cōnfestim ā Pullōne omnis multitūdō convertit; illum verūtō arbitrantur occīsum. Gladiō comminus rem gerit Vorēnus, atque ūnō interfectō reliquōs paulum prōpellit: dum cupidius īnstat, in locum dēiectus īnferiōrem concidit. Huic rūrsus circumventō fert subsidium Pullō, atque ambō incolumēs complūribus interfectīs summā cum laude sēsē intrā mūnītiōnēs recipiunt. Sīc fōrtūna in contentiōne et certāmine utrumque versāvit, ut alter alterī inimīcus auxiliō salūtīque esset, neque dīiūdicārī posset, uter utrī virtūte anteferendus vidērētur.

普罗和乌瑞纳斯之间的竞争。

primis ordinibus appropinquarent: 两个百夫长都想成为第一步兵大队的百夫长,即为军队的首席百夫长。(Gaisser)

appropinquarent: 翻译出虚拟式中的延续之感并不容易。以下是我的一种尝试:"在这个军团里有两个百夫长...他们正在凭借过人的勇气互相接近。"(Rice Holmes) (A&G 537)

quinam anteferretur: "至于他们其中哪一个更优秀”;间接问句。

de loci: "为了职位或社会地位的提升。"(Allen & Greenough) (A&G 221.10)

pugnaretur: 无人称被动式(Gaisser) (A&G 208.d).

quem locum: "什么机遇"

pars: 逻辑上quae的前置语。我们原本期待它是个在irrumpit,"闯入",之后的介词性短语(in partem),但是它被并入了相关指代词的词格(主格)。(Gaisser) (A&G 307.b).

Ne Vorenus quidem: Ne...quidem显然不意味着“甚至不”,而是“当然...不”。可以翻译成"Vorenus当然没有留在城防内"

sese vallo continet: "留在墙内"(Rice Holmes).

quo percusso et exanimato: 绝对离格 (A&G 419) quo是连接性关系代词:“而且当他..”(Gaisser) (A&G 308.f)

scutum: 如图的盾牌 (Towle & Jenks)

Pulloni: 表示劣势的与格,但翻译成“普罗的盾牌”(Gaisser).

hic casus: 标枪穿透了他的剑带,将他的剑柄移到了能够到的范围之外。(Allen & Greenough)

conanti: "对他来说,在他尝试时;"表达劣势的与格 (Gaisser) (A&G 376).

Inimicus: 这是一个很好的解释hostis和inimicus的例子。乌瑞纳斯和普罗是老对手(inimici);他们共同抗争同样的敌人(hostis)(Gaisser)

hunc: 乌瑞纳斯(Gaisser)

cupidius: "过于急切地"(Gaisser) (A&G 291.a)

locum: 机会 (Allen & Judson)

in locum deiectus...: “滑到一个坑里,他摔倒了”“他摔倒在一个有小斜坡的地方”在整个故事里我们有理由怀疑凯撒用了些修辞手段来对比士兵们的精神抖擞和科塔以及萨宾努斯的无作为;并且他特意指出了个人竞争如何激励了前者(士兵)的英勇行为,却使后两者变得无能。 (Moberly)

in contentione: "在他们的竞争里"(Allen & Greenough)

versavit: “把他们移动”的意思比较难以表达。大意是“(因此命运)将他们当作它的傀儡”(Rice Holmes; adapted有删改)

utrumque: "每个”(Hodges)

alter alteri: "一个给另一个";alteri是表示参考关系的与格。(Gaisser)

auxilio salutique:表示目的与格或者做表语的与格:“为了援助和安全。”(Gaisser) (A&G 382).

uter utre:“(两个人中的)哪一个...给另一个”(Gaisser)

anteferendus videretur: “看起来更优秀(更让人偏好)”(Hodges)

apprǒpinquō, -āre:接近,走近

contrōversīa, -ae f.: 争议,争吵

quisnam, quaenam, quidnam: 谁,哪个

sĭmultas, -ātis f.: 宿怨,不和

contendo, -děre, -di, -tum: 拉伸,拉紧

irrumpo, -ĕre, -rūpi, -ruptum: 奇袭,冲锋;冲进,闯入

vĕrūtum, -i n.: 标枪

baltĕus, -i m.: 腰带,带子

āverto, -ĕre, -ti, -sum: 转过去,转向一边

dīiūdicō, -āre: 决定

antĕfĕro, -ferre: 偏好,更喜欢

mūnītĭo, -ōnis f.: 建筑,设防

iūdǐco, -āre: 公平的审阅,裁决,成为法官

extrā: 在...外面;没有...东西/人

confertus, -a, -um: 紧压的,浓缩的

existĭmātĭo, -ōnis f.: 观点

subsĕquor, -i, -secūtus: 紧跟

mĕdĭōcris, -e: 中等大小,普通的

pīlum, -i n.: 罗马轻标枪

immitto, -mittěre, -mīsi, -missum: 送入,允许...进入

prōcurro, -currěre, -cǔcurri, -cursum: 往前奔跑

trāǐcǐo, -ire, -iēci, -iectum: 抛掷;贯穿

percǔtǐo, -ire, -cussi, -cussum: 打击,冲击,贯穿

exǎnǐmō, -āre: 窒息;谋杀

scūtum, -i n.: 长椭圆形盾牌

prōtĕgo, -ĕre, -xi, -ctum: 覆盖

cōnǐcǐo, -ire, -iēci, -iectum: 联合;投掷

rěgrědǐor, -i, -gressus: 后退,撤退

fǎcultas, -ātis f.: 能力,方式,机会

transfīgo, -ĕre, -xi, -xum: 贯穿

dēfīgo, -ĕre, -xi, -xum: 稳定地放下,固定

impědǐo, -ire, -īvi, -ītum: 使纠缠,阻碍

circumsisto, -sistere, -stěti: 放在四周;环绕

succurro, -ĕre, -curri, -cursum: 支援,援助

subvěnǐo, -ire, -vēni, -ventum: 援助,阻挡

cōnfestim: 迅速地,敏捷地

commĭnus adv.: 非常近地,徒手地(格斗)

prōpello, prōpellěre, -pǔli, -pulsum: 往前推送

cǔpǐdus, -a, -um: 渴望的,期盼的

instō, instāre, -stǐti, -stǎtum: 站在...上;向前追随

dēĭcĭo, -ĕre, -iēci, -iectum: 从...扔下;推进

circumvěnǐo, -ire, -vēni, -ventum: 环绕;包围

subsǐdǐum, -ii n.: 后备军队

ambo: 两者都

incǒlǔmis, -e: 没有伤害的,安全的

complūres, -ia, -ium: 数量很大的

contentĭo, -ōnis f.: 搏斗,竞争

Text Read Aloud
Article Nav
Previous
Chinese, Simplified
Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-5-44