Chapter 5.34

At barbarīs cōnsilium nōn dēfuit. Nam ducēs eōrum tōtā aciē prōnūntiāre iussērunt, nē quis ab locō discēderet, illōrum esse praedam atque illīs reservārī quaecumque Rōmānī relīquissent: proinde omnia in vīctōriā posita exīstimārent. Erant et virtūte et studio pūgnandī parēs. Nostrī, tametsī ab duce et ā fōrtūnā dēserēbantur, tamen omnem spem salūtis in virtūte pōnēbant, et quotiēns quaeque cohors prōcurrerat, ab eā parte māgnus numerus hostium cadēbat. Quā rē animadversā, Ambiorīx prōnūntiārī iubet ut procul tēla cōniciant neu propius accēdant et quam in partem Rōmānī impetum fēcerint cēdant: levitāte armōrum et cotīdiānā exercitātiōne nihil hīs nocērī posse: rūrsus sē ad sīgna recipientēs īnsequantur.

  安比奥里克斯的军力在狭道中袭击了罗马队列。

  ne quis: “没有人” (Gaisser) (A&G 310.a)

  studio pugnandi: “渴望战斗”。这个包含了戴维斯(Davies)对手稿的的校正,'numero pugnandi'是手稿里的原文, 然而这完全说不通,所以在OCT里也有置疑手稿准确性的标记。

  quotiens... procurrerat... cadebat: 一般条件句,指过去 (A&G 518.b)

  levitate…posse: 一个间接引语的陈述句,作为插入部分。与格his指厄勃隆尼斯人(Eburones)(从Ambiorix的角度来说会是vobis(你的人民))。(Hodges) (A&G 580)

  Qua re animadversa: 绝对离格。Qua是连接关系词(Gaisser) (A&G 308.f)

  propius: “更近”,即“太近了” (Gaisser) (A&G 291.a)

  levitate armorum, &c.: “由于他们的兵器很轻,它们无法造成伤害” (Moberly)

  ad signa recipientes: 标记或旗子被固定在地里,表明圆圈的排列 (Allen & Judson)

  rursus…insequantur: “且当他们(Amiorix)再次后退(se recipientis)到他们自己的标记圈时,他们应该追赶他们(罗马人)” (Hodges)

  prōnuntǐo, -āre: 公开地声明;宣布;授命

  rěservō, -āre, -āvi, -ātum: 留下;贮存;储藏

  prŏindē adv.: 所以;因此

  tămetsi conj.: 即使;尽管;虽然

  prōcurro, -ĕre, -curri, -cursum: 跑;向前奔,冲

  cădo, -ĕre, cĕcĭdi, cāsum: 倒下;掉落

  ănĭmadverto, -ĕre, -ti, -sum: 注意到;发现

  cōnĭcĭo, -ĕre, -iēci, -iectum: 猛掷;推动;放置;指挥,建造

  prōprǐus, -a, -um: 跟他人不同的;特别的

  cōtīdǐānus, -a, -um: 每天的;日常的

  exercĭtātĭo, -ōnis f.: 训练

  insĕquor, -i, -cūtus: 跟进;追赶

  Text Read Aloud
  Article Nav
  Previous
  Chinese, Simplified
  Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-5-34