Chapter 4.34

Quibus rēbus perturbātīs nostrīs nōvitāte pūgnae tempore opportūnissimō Caesar auxilium tulit: namque ēius adventū hostēs cōnstitērunt, nostrī sē ex timōre recēpērunt. Quō factō, ad lacēssendum hostem et committendum proelium aliēnum esse tempus arbitrātus suō sē locō continuit et, brevī tempore intermīssō, in castra legiōnēs redūxit. Dum haec geruntur, nostrīs omnibus occupātīs, quī erant in agrīs reliquī discessērunt. Secūtae sunt continuōs complūrēs diēs tempestātēs quae et nostrōs in castrīs continērent et hostem ā pūgnā prohibērent. Interim barbarī nūntiōs in omnēs partēs dīmīsērunt paucitātemque nostrōrum mīlitum suīs praedicāvērunt et quanta praedae faciendae atque in perpetuum suī līberandī facultās darētur, sī Rōmānōs castrīs expulissent, dēmōnstrāvērunt. Hīs rēbus celeriter māgnā multitūdine peditātūs equitātūsque coāctā ad castra vēnērunt.

  凯撒解救了危难中的军团;不列颠人向他的营地行军。

  rebus: 表示方法的离格(Walker) (A&G 409)

  nostris: tulit的间接宾语,与perturbatis保持一致(Walker).

  novitate: “因为古怪,陌生” (Walker).

  alienum: 字面意思为“属于他人”=“不利的“ suo“他自己的“ 几乎等同于alienum的反义词“有利的” (Walker)

  nostris, etc.: 当罗马军队忙着修复船只和加强防御时,不列颠人从开阔的乡下“离开了“并且正在聚集准备进攻。(Kelsey)

  quo facto: (字面意思:这件事已经完成)然后 (Towle & Jenks)

  praedae faciendae: “获得战利品的” (Kelsey); 他们应该会感到失望,因为罗马人把军用行李留在了高卢(Walker)

  in perpetuum: “永远” (Kelsey)

  perturbo, -āre: 迷惑,打扰

  nŏvĭtas, -ātis f.: 新奇;奇怪

  opportūnus, -a, -um: 适合

  adventus, -ūs m.: 到达

  consisto -ere constĭti constitum: 停止

  lăcesso, -ĕre: 骚扰; 挑战, 攻击

  intermitto, -ere, -mīsi, -missum: 忽略; 停止;过去

  rĕdūco, -ere, -xi, -ctum: 带走,收回

  contĭnŭus, -a, -um: 连起来的,接着的

  complūres, -a: 好几个

  paucĭtas, -ātis f.: 一点点

  lībĕro, -āre: 自由,解放, 放走

  praedĭco, -āre: 夸,吹牛;说

  făcultas, -ātis f.: 能力,势力,方法,技能;丰富,财富

  expello, -ere, -pŭli, -pulsum: 赶出去

  dēmonsto, -āre: 表示,指出,表明

  pĕdĭtātus, -ūs m.: 步兵

  ĕquĭtātus, -ūs m.: 骑兵

  Text Read Aloud
  Article Nav
  Chinese, Simplified
  Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-4-34