ὁ ἡ τό

Search Lemma
DEFINITION
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
FREQUENCY RANK
1
PARTE DE VORBIRE
articol hotărât
Romanian