ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ

Search Lemma
ἀλήθεια
DEFINITION
adevăr
FREQUENCY RANK
334
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea I
Romanian