χάρις χάριτος, ἡ

Search Lemma
χάρις
DEFINITION
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
FREQUENCY RANK
254
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea a III-a consonantică
Romanian