πρῶτος πρώτη πρῶτον

Search Lemma
πρῶτος
DEFINITION
first, foremost, earliest; (adv.) τὸ πρῶτον in the first place
FREQUENCY RANK
135
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
Inglés